Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Czy jesteś?


Czy jesteś?

 • Solą ziemi (Mt 5, 13)
 • Światłością świata (Mt 5, 14)
 • Dzieckiem Boga (J 1, 12)
 • Częścią prawdziwego krzewu winnego, przez którą przepływa życie Chrystusa (J 15, 1.5)
 • Przyjacielem Chrystusa (J 15, 15)
 • Wybrany i ustanowiony przez Chrystusa, aby przynieść Jego owoc (J 15, 16)
 • Synem Boga. Bóg jest duchowo moim Ojcem (Ez 8, 14015; Ga 3, 26;4,6)
 • Współdziedzicem z Chrystusem dzieląc z Nim Jego dziedzictwo (Rz 8, 17)
 • Świątynią - miejscem zamieszkania Boga. Jego Duch Święty i Jego życie mieszka we mnie (1 Kor 3, 16 -6, 19)
 • Zjednoczonym z Panem i jednym duchem z Nim (1 Kor 6,17)
 • Nowym stworzeniem (2 Kor 5, 17)
 • Dziedzicem Boga (Gal 4, 6-7)
 • Niewolnikiem sprawiedliwości (Rz 6, 18)
 • Niewolnikiem Boga (Rz 6, 22)
 • Członkiem ciała Chrystusowego (1 Kor 12,27; Ef 5,30)
 • Nowym stworzeniem (2 Kor 5,17)
 • Pojednany z Bogiem i  sługą pojednania (2 Kor 5, 18-19)
 • Święty (Ef 1, 1;1 Kor 1,2; Flp 1,1; Kol 1,2)
 • Bożym dziełem - dziełem Jego rąk - narodzonym na nowo w Chrystusie do pełnienia Jego dzieła (Ef. 2,10)
 • Współobywatelem wraz z resztą Bożej rodziny (Ef 2,19)
 • Więźniem Chrystusa (Ef 3,1, 4,1)
 • Sprawiedliwy i święty (Ef 4,24)
 • Obywatelem nieba posadzonym już teraz w niebie (Flp 3,20; Ef 2,6)
 • Ukryty z Chrystusem w Bogu (Kol 3,3)
 • Wyrazem życia Chrystusa (Kol 3,4)
 • Wybrany przez Boga, święty i umiłowany (Kol 3,12; 1 Tes 1,4)
 • Synem światłości, a nie ciemności (1 Tes 5,5)
 • Świętym uczestnikiem niebiańskiego powołania (Hbr 3,1)
 • Uczestnikiem Chrystusa w Jego życiu (Hbr 3,14)
 • Jednym z żywych Bożych kamieni budowanych w Chrystusie jako duchowy dom (1 P 2,5)
 • Członkiem wybranej ludzkości, mesjańskiego kapłaństwa, świętego narodu, ludu będącego własnością Boga (1 P 2, 9-10)
 • Obcym na tym świecie, w którym żyję chwilowo (1 P 2,11)
 • Wrogiem szatana (1 P 5,8)
 • Dzieckiem Boga i będę podobny do Chrystusa, kiedy On powróci (1 J 3,1-2)
 • Narodzony z Boga, a zły - diabeł - nie może mnie dotknąć (1 J 5,18)
Jeśli trwasz w Chrystusie, w Jego mistycznym Ciele, czyli Kościele katolickim, to każda z tych cech charakterystycznych jest całkowicie prawdziwa w stosunku do Ciebie.