Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Dla kapłanów i świeckich szafarzy - coś do przemyślenia...

Kilka fragmentów ze Starego Testamentu...

„Wtedy rzekł Bóg do Aarona: : „Ty, synowie twoi i ród twego ojca, będziecie odpowiedzialni za wykroczenia popełnione w przybytku. Ty i synowie twoibędziecie odpowiedzialni za winy waszego kapłaństwa. Niech również bracia twoi - pokolenie Lewiego, szczep twego ojca – przyjdą i przyłączą się do ciebie, apomagają tobie i synom twoim w służbie przed Namiotem Spotkania. Zatroszczą się o to, co potrzebne jest dla ciebie i dla przybytku. Jednak do sprzętów świętych i do ołtarza nie mogą się zbliżać; w przeciwnym razie zginą tak oni jak i wy. Mają być przy tobie i winni się troszczyć o wszystko, co dotyczy Namiotu Spotkania, o całą służbę w przybytku. Ale żaden świecki nie może się do was przyłączyć. Wy obejmiecie staranie o przybytek i troskę o ołtarz, aby znów nie powstał gniew przeciw synom Izraela”. (Lb 18,1-5)

„Ty zaś wraz ze swoimi synami, masz pilnie przestrzegać obowiązków kapłańskich co do ołtarza i miejsca poza zasłoną. Obdarzyłem was służbą kapłańską, a jeśli się kto świecki zbliży – zginie”. (Lb 18,7)

„Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, nabrali do niej ognia, włożyli na niego kadzidło i ofiarowali przed Panem ogień inny, niż był im nakazany. Wtedy ogień wyszedł od Boga i pochłonął ich. Umarli przed Bogiem”. (Kpł 10,1-2)

„Synowie Helego, istni synowie Beliala, nie zważali na Boga, ani na prawa kapłańskie wobec ludu”. (1 Sm 2,12) „Czemu depczecie po Moich ofiarach krwawych i pokarmowych, jakie zarządziłem w przybytku” (1Sm 2,29) „Grzech owych młodzieńców był wielki względem Boga, bo ludzie znieważali ofiary Boga”. (1 Sm 2,17)

„Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. (…) Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. I zapłonął gniew Boży przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, tak że umarł przy Arce Bożej”. (2Sm 6,3.6-7)

„Jednak po tych wydarzeniach Jeroboam nie zawrócił ze swej złej drogi. Lecz przeciwnie, mianował kapłanów wyżyn spośród zwykłego luduKto tylko chciał, tego wprowadzał na urząd, tak iż stawał się kapłanem wyżyn. Takie postępowanie stało się dla rodu Jeroboama sposobnością do grzechu i powodem usunięcia go z powierzchni ziemi”. (1 Krl 13,33-34)

Źródło: http://gloria.tv/?media=600413