Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Święto Świetej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
Święta Rodzina, czasami nazywana też Najświętszą Rodziną – w teologii chrześcijańskiej rodzina, której członkami byli Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna i święty Józef. Jak poświadcza Ewangelia Mateusza, genealogiczne pochodziła ona z rodu Dawida.
Już od czasów patrystycznych, m.in. w pismach Augustyna z Hippony, chrześcijanie czcili Józefa jako Oblubieńca Maryi, a Maryję jako Oblubienicę Józefa. Chociaż łączyły ich więzy dziewicze, w Kościele katolickim Święta Rodzina tradycyjnie utożsamiona została jako wzór wszystkich chrześcijańskich rodzin, "najdoskonalsze złączenie serc" w małżeństwie, komunia "pięknej miłości" oraz profetyczny znak wiecznego zjednoczenia osób w uwielbionym ciele.
W Kościele katolickim obchodzi się święto Świętej Rodziny w niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia.
Kościół czci Maryję i Józefa jako Oblubieńca i Oblubienicę, Jezusa zaś jako syna Maryi Dziewicy w sensie duchowym i cielesnym oraz Józefa – w znaczeniu duchowym. Małżeństwo Józefa i Maryi "kryje w sobie równocześnie tajemnicę doskonałej komunii osób, mężczyzny i niewiasty, w przymierzu małżeńskim, a zarazem tajemnicę owej szczególnej bezżenności dla królestwa Bożego".
Niektórzy teologowie, jak np. Hans Urs von Balthasar, zwracają uwagę, iż w historii małżeństwa Józefa z Maryją można odnaleźć także nową odsłonę tajemnicy Abrahama i Sary.
Świętą Rodzinę można poznawać i powinno się naśladować poprzez jej cnoty. Oto niektóre z nich: wiara, nadzieja, miłość, posłuszeństwo Bogu, wypełnianie przepisów prawa, posłuszeństwo, ubóstwo, pracowitość, gościnność i inne. Święta Rodzina prowadziła życie ukryte przed światem. Była prześladowana przez Heroda. Opis jej życia można znaleźć w Ewangelii według Świętego Mateusza i według Świętego Łukasza. Początkowe rozdziały tworzą tzw. "Ewangelie dzieciństwa".

Źródło: wikipedia.pl