Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Proboszcz z Ars o papieżu i Kościele katolickim

Wykładnia św. Jana Marii Vianney'a o dziewiątym artykule Składu Apostolskiego, czyli o wierze w jeden, święty i powszechny (katolicki) Kościół, na czele którego stoi papież - następca św. Piotra.


„Święty  Kościół  powszechny  i  świętych  obcowanie".  Gdzie  jedynie  dostąpić można  tych  łask,  które  Chrystus  Pan  wysłużył  i  których  Duch  Święty  udziela?
Łask,  które  Chrystus  Pan  wysłużył,  a  Duch  Święty  udziela,  dostąpić  można jedynie  w  Kościele  katolickim.  Kościół  katolicki  to  społeczeństwo  wiernych, którzy  tę  samą  Chrystusową  wiarę  wyznają,  tych  samych  świętych sakramentów  używają  i  pozostają  pod  zwierzchnictwem  widzialnej  głowy: rzymskiego papieża.
Katolicki  Kościół  założył  Jezus  Chrystus.  Niewidzialną  głową  Kościoła katolickiego  jest  sam  Chrystus  Pan,  zaś  widzialną  głową  św.  Piotr  i  jego następcy.  Kościół  Chrystusowy  musi  mieć także  i  widzialną  głowę,  bo  jest widzialnym społeczeństwem wiernych. Chrystus Pan św. Piotra widzialną głową swego  Kościoła ustanowił wyrzeczonymi do niego następującymi słowami: „Ty jesteś  opoką i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne nie zwyciężą go.  I  tobie  dam  klucze  królestwa  niebieskiego  i  cokolwiek  zwiążesz  na  ziemi, będzie związane w niebie,  a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Mt 16,18), oraz „Paś baranki moje, paś owce moje" (por. J 21,5).
Po  śmierci  św.  Piotra  każdy  Biskup  rzymski  jest  następcą  Św.  Piotra,  a  więc widzialną  głową Kościoła (Papieżem lub  Ojcem Świętym), gdyż św. Piotr obrał Rzym  za  swoją  stolicę  biskupią  i  w  Rzymie  poniósł  śmierć  męczeńską.  Kościół katolicki  zowie  się  „rzymskokatolickim”,  dlatego,  że  Biskup  rzymski  jest  jego głową.  Władza  apostolska  w  Kościele  Chrystusowym  ma  trwać,  według zapewnienia  Chrystusa  Pana,  aż  do  końca  świata.  „Oto  ja  jestem  z  wami  po wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28,20).
Prawdziwy Kościół Chrystusowy poznajemy po czterech znamionach, które mu nadał  Chrystus  Pan.  Są  to  następujące  cztery  znamiona:  Kościół  jest  jeden, święty,  powszechny, czyli katolicki, i apostolski. Tylko Kościół rzymskokatolicki jest Kościołem  Chrystusowym, gdyż on jeden ma te wszystkie znamiona, które Chrystus Pan swojemu Kościołowi nadał. Chrystus Pan ustanowił Kościół, aby prowadził wiernych do zbawienia. Kościół prowadzi  wiernych  do  zbawienia  przez  swój  potrójny  urząd:  nauczycielski, kapłański i królewski.
Urząd  nauczycielski  Kościół  spełnia,  głosząc  po  wszystkie  czasy  niezmienioną naukę Jezusa Chrystusa. Urząd kapłański Kościół spełnia, sprawując Ofiarę Mszy św. i  sakramenty święte, i modląc się. Urząd królewski spełnia Kościół, nadając prawa i przykazania kościelne, sądząc i karząc. Chrystus Pan udzielił Kościołowi do wykonywania urzędu nauczycielskiego daru nieomylności;  przeto  Kościół  nigdy  pomylić  się  nie  może  w  nauce  wiary  i obyczajów. Kto  posiada dar nieomylności w Kościele Chrystusowym? Następcy Apostołów,  tj.  biskupi  w  połączeniu  z  Papieżem  i  sam  Papież,  gdy  jako najwyższy  nauczyciel  i  pasterz  ogłasza  dla  całego  Kościoła  prawdy  wiary  i moralności. Do Kościoła Chrystusowego należą nie tylko  wierni żyjący na ziemi (Kościół  wojujący),  ale  także  dusze  w  czyśćcu  (Kościół  cierpiący)  i  święci  w niebie (Kościół triumfujący).

Tę  duchową  łączność  wiernych  na  ziemi,  dusz  w  czyśćcu  i  świętych  w  niebie nazywamy  obcowaniem  świętych.  Wzajemna  łączność  duchowa  przynosi wiernym  na  ziemi  tę  duchową  korzyść,  że  wszyscy  korzystają  z  Mszy  św.  i  z modlitw Kościoła wojującego, cierpiącego i triumfującego; przynosi duszom w czyśćcu  ulgę  w  cierpieniach  przez  modlitwę,  jałmużnę  i  inne  dobre  uczynki ludzi,  a  szczególnie  przez  odpusty  i  ofiarę  Mszy  Św.,  a  świętym  w  niebie przynosi cześć od ludzi.