Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Ufajmy Bożemu Miłosierdziu1.
Sami z siebie nic nie możemy. Lecz zawsze ufajmy Bogu, a On nam udzieli sił potrzebnych do walki ze złem.

2.
Człowiek nie jest sprawcą swojego zbawienia, sam z siebie nie wnosi niczego, oprócz grzechu i kłamstwa. Sam, o własnych siłach, Mozę tylko, co najwyżej, samego siebie zgubić. Możemy liczyć tylko na miłosierdzie Boże i na nieskończone zasługi Chrystusa.
3.
Postępowanie Jezusa względem grzeszników świadczy o Jego nieskończonym miłosierdziu.

4.
Wiary i ufności domagał się zawsze Pan Jezus od tych, którym jakichkolwiek łask udzielał. I któżby tracił nadzieję, gdy sobie wspomni, że wszechmoc Boża jest nieskończona, a miłosierdzie Jego bez granic.

5.
Bóg jest równie skory do tego, aby nam przebaczyć, gdy Go o to prosimy, jak matka, która biegnie ratować swoje dziecko, które wpadło w ogień.

6.
Nasz Pan jest dla nas jak matka, która nosi swoje dziecko na rękach. Malec jest nieznośny, kopie ją, gryzie i drapie, lecz ona nie przejmuje się tym, wie bowiem, że gdyby je postawiła na ziemi, upadłoby, gdyż jeszcze nie umie samo chodzić. Tak też postępuje z nami Bóg. Znosi nasze złe traktowanie, naszą arogancję i przebacza nam wszystkie wybryki, lituje się nad nami, pomimo że Mu się sprzeciwiamy.

7.
Jeżeli grzesznik błądzi, czuły Ojciec tym bardziej nie poprzestaje  „ścigać”: go swoją łaską. To nie grzesznik wraca do Boga, by prosić Go o wybaczenie, lecz to sam Bóg biegnie za grzesznikiem i sprowadza go do siebie.

8.
Wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia. To wielkie szczęście dla nas, że możemy je znaleźć, że jak marnotrawny syn, otrzymamy przebaczenie, kiedy [padniemy na kolana przed najlepszym z ojców.

9.
Wszystkie grzechy, choćby najcięższe, mogą być odpuszczone, bo większe miłosierdzie Boże niż ludzka grzeszność. Niech nikt nie rozpacza z powodu swoich grzechów. Choćbyśmy ich mieli tyle, co liści na drzewach leśnych, otrzymamy przebaczenie, jeżeli serce nasze będzie prawdziwie skruszone.

10.
Bóg nikogo nie opuszcza, kto z pokorą ucieka się do Niego.

11.
Bóg przebacza nawet największym grzesznikom- jeżeli się o to modlą.

12.
Ilu grzeszników powstałoby natychmiast ze swych upadków, gdyby tylko chwycili za broń modlitwy!

13.
Czymże są nasze grzechy, gdy zestawimy je z miłosierdziem Bożym? Są jak ziarno rzepy wobec góry.

14.
Miłosierdzie Boże jest nieskończone, wobec niego najcięższe grzechy są jak drobny piasek w porównaniu do olbrzymiej góry.

15.
Jeśli nawet ugrzęźliście w złych nałogach, nie popadajcie w rozpacz, bo przy pomocy Bożej powstaniecie z nich!

16.
Miłosierdzie Boże jest tak wielkie, iż w jednej chwili przebacza pokutującym najcięższe grzechy, dlatego nie możemy twierdzić, że ten, kto wczoraj był grzesznikiem, jest nim także i dzisiaj.

17.
Jak dobry, jak miłosierny jest Bóg, który nieskończone dobra – dobra, których sami nie możemy sobie wysłużyć - jednak nam obiecał!

18.
O jak wielkie to szczęście dla nas, że Bóg jest nieskończenie dobry i miłosierny! Czyż nie rodzi się w sercach naszych gorące pragnienie, byśmy się rzucili do stóp Boga, który nas nie odepchnie, ale przyjmie z radością?

19.
Korzystajmy zawsze z nieskończonej dobroci i miłosierdzia Bożego, a będziemy miłymi Zbawicielowi, wytrwamy w Jego łasce i będziemy Go kiedyś wraz ze świętymi oglądali na wieki twarzą w Twarz.